Loading...
Einde Sportservice Overijssel veroorzaakt door externe entiteiten

Sportservice Overijssel stopt na 55 jaar (opgericht 25 mei 1966)

Na 55 jaar stopt Sportservice Overijssel met haar activiteiten. Op 1 april jl. is het kantoor al gesloten en heeft bijna al het personeel een andere werkkring gevonden. De laatste medewerker is per 1 mei jl. ontslag aangezegd en is dus inmiddels vertrokken. Daarmee ging letterlijk ruim 40 jaar provinciale kennis en ervaring verloren. Tegelijkertijd viel het doek ook voor de Steunstichting Sport Overijssel, waar 15 medewerkers in dienst waren. Ook het Jeugdfonds Sport en Cultuur, eerst onderdeel van Sportservice Overijssel en waar enkele jaren geleden een zelfstandig stichting voor was opgericht, moest op stel en sprong op zoek naar nieuwe kantoorruimte.

Geschiedenis
Sportservice Overijssel startte in 1966 als Sportraad Overijssel met twee personeelsleden en een budget van 2.500,- gulden. De oprichtingsvergadering was in Nijverdal. De adviezen gingen in eerste instantie vooral over het toekennen van subsidies voor evenementen. In Sportraad Overijssel waren alle provinciale afdelingen van landelijke sportbonden vertegenwoordigd.

  • In de jaren '80 krijgt de overheid steeds meer aandacht voor sport en bewegen. Sportieve recreatie is het thema waarmee de overheid mensen in beweging probeert te krijgen. Sportraad Overijssel wordt daardoor een meer uitvoeringsgerichte organisatie en ontwikkelt eigen campagnes.
  • Vervolgens komt de doelgroep benadering in zwang. In de jaren '90 focust Sportraad Overijssel zich o.a. op het in beweging krijgen van mensen met een beperking en senioren. Ook worden de eerste opleidingen ontwikkeld voor besturen en coaches van sportverenigingen.
  • Tussen 2000 en 2010 wordt Sportraad Overijssel een belangrijke adviseur en ondersteuner van gemeentelijk sportstimuleringsbeleid en ondersteund zij gemeenten bij landelijke subsidieregelingen als de Breedtesport Impuls, de BOS impuls en de Combinatiefunctionaris regeling. Hoogste tijd voor een naamverandering. Sportraad Overijssel wordt in 2009 Sportservice Overijssel. De naam doet meer recht aan de missie van de organisatie. Naast raad en advies wordt het daadwerkelijk bieden van ondersteuning een belangrijke pijler van het werk.
  • In de loop van de jaren worden er -vooral op het verzoek van de provincie- grote projecten op het gebied van sportstimulering ontwikkeld en uitgevoerd. Steeds meer wordt sport als middel ingezet binnen andere maatschappelijke terreinen, zoals de Wmo. Door de eigen projecten, campagnes en onderzoeken, ontwikkelt Sportservice Overijssel zich steeds meer tot een kennisinstituut. Tot de dag van vandaag is hier brede kennis en expertise aanwezig over de sportinfrastructuur van Overijssel, het sport- en beweeggedrag van verschillende doelgroepen en de ontwikkeling van sportverenigingen.

Onze missie van de afgelopen jaren

We willen allemaal langer gezond, vitaal, zelfstandig en sociaal actief zijn. Sportservice Overijssel motiveerde, adviseerde en verbond iedereen die zich (professioneel) bezighield met vitaliteit en gezondheid.

Einde verhaal / liquidatie

Sportservice Overijssel was voor een groot deel afhankelijk van subsidies van met name de Provincie Overijssel. Toen deze een aantal jaren geleden besloot om te stoppen met subsidiëring van de steunfunctie-organisaties, zijn er door Sportservice Overijssel verschillende initiatieven ondernomen om dit verlies op te vangen.
Door Sportservice Overijssel is vorig jaar o.a. bijna het gehele Overijssels Sport en Beweegakkoord geschreven, maar mag bij de uitvoering van het akkoord er zelf dus geen rol in spelen. We zijn benieuwd of het überhaupt van de grond af gaat komen.

Ook werd er op verzoek van de Provincie Overijssel nog een begin gemaakt met het schrijven van een aantal projecten, om zo meer inkomsten te genereren en meer tijd te hebben voor een vloeiende overgang naar een nieuwe structuur, waar door een aantal organisaties achter de schermen aan werd gewerkt en aan welke structuur Sportservice Overijssel opeens niet meer hoefde mee te werken.
In het schrijven van die projecten werd door Sportservice Overijssel eind vorig jaar en begin dit jaar de nodige tijd en energie gestoken i.v.m. de in het vooruitzicht gestelde extra inkomsten. De extra inkomsten bleven achterwege, want de nieuwe nog in de kinderschoenen staande structuur (Sportnetwerk Overijssel) kreeg die projecten en het geld toebedeeld. Zo werd het bewust dus onmogelijk gemaakt om extra inkomsten te genereren. Omdat er door het ontstane tijdgebrek en Corona het toekomstperspectief er erg slecht uit ging zien, heeft het bestuur van Sportservice Overijssel dus besloten om de stekker er uit te trekken.

Voor geïnteresseerden is na 1 juli 2021 het uitgebreide verhaal over de gang van zaken naar de opheffing toe op het darkweb te vinden, omdat de ware toedracht daar wel gezegd mag worden.

www.sportserviceoverijssel.ga

www.sportserviceoverijssel.tk

www.sportserviceoverijssel.ml

www.sportserviceoverijssel.cf

www.sportserviceoverijssel.gq