Stichting Sportservice Overijssel te Zwolle, Nederland

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gemaakte afspraken en opgestelde overeenkomsten (hoe ook genaamd) tot het leveren van diensten aan onze afnemers.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “afnemer” moet hieronder worden verstaan, elke natuurlijke of rechtspersoon in opdracht of op verzoek waarvan (en indien van toepassing voor wiens rekening) wij onze diensten leveren.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “dienst(-en)” moet hieronder ondermeer worden verstaan:

  • het (mede) verzorgen van themabijeenkomsten, bijscholingen, cursussen e.d.
  • het (mede) opzetten en/of begeleiden en/of uitvoeren van ondersteuningstrajecten, projecten e.d.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken voorzover dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

De algemene voorwaarden van de afnemer (als die er zijn) zijn niet van toepassing, tenzij deze niet strijdig zijn met onze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

Als wij een offerte uitbrengen voor een door ons te leveren dienst, dan moet deze worden aangemerkt als uitnodiging aan de (potentiële) afnemer om uitvoering door ons van de geoffreerde dienst(-en) te bevestigen.

Een overeenkomst met ons komt pas tot stand als de aan ons gegeven opdracht tot uitvoering van de dienst(-en) schriftelijk door ons is bevestigd in de zogenaamde afspraakbevestiging.

In de door ons aan de afnemer verzonden afspraakbevestiging wordt de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer gegeven. Een en ander voorzover de benodigde informatie/gegevens op dat moment bekend zijn.

De afnemer stemt in met de inhoud van onze afspraakbevestiging, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening daarvan schriftelijk aan ons kenbaar maakt zich niet met de inhoud te kunnen verenigen.

Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die ons vertegenwoordigen, binden ons alleen als deze afspraken en/of toezeggingen in aanvulling op de afspraakbevestiging en met vermelding van het registratienummer ook schriftelijk door ons zijn bevestigd.

Artikel 3. Reclame door de afnemer

De afnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de aan ons verstrekte gegevens, ten einde de te leveren dienst(en) goed te kunnen uitvoeren.

Klachten van de afnemer, die betrekking hebben op de door ons te leveren/geleverde dienst(en), moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één week nadat deze zich voordoen aan ons kenbaar worden gemaakt. Dit dient bij voorkeur schriftelijk te geschieden, onder opgave van de betreffende afspraakbevestiging met registratienummer en met een nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).

Ieder verhaal van de afnemer jegens ons met betrekking tot onvolkomenheden in de door ons te leveren/geleverde dienst(en), vervalt indien:

  • de klacht(en) niet binnen de in lid 2 gestelde termijn en/of aangegeven wijze aan ons kenbaar is/zijn gebracht;
  • de afnemer ons geen/onvoldoende medewerking verleent bij een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht(en);

In geschillen over de kwaliteit van de door ons geleverde diensten die niet in onderling overleg tot een oplossing worden gebracht, zal in principe een door beide partijen geaccepteerde onafhankelijke derde partij/persoon een bindende uitspraak doen.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

In het kader van de door ons verleende dienst(en) ontwikkelde en/of tot stand gekomen producten blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al het geen de afnemer uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde dienst(-en) aan ons verschuldigd is.

Als het (een) product(-en) betreft, bestaande uit materiaal dat naar het oordeel van ons ook voor derden van belang is/kan zijn, dan stelt de afnemer dit materiaal daarvoor aan ons ter beschikking.

Artikel 5. Tarieven

Als wij voor onze dienst(-en) kosten in rekening brengen bij de afnemer, dan zijn onze tarieven inclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

De in offertes en afspraakbevestigingen vermelde tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming daarop van invloed zijnde kostenfactoren, zoals:
loon- en overheadkosten, door ingeschakelde derden gehanteerde tarieven, co-financiering door derden, belastingen en andere heffingen van overheidswege.

Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de daadwerkelijke levering van de dienst(-en), verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de afnemer in rekening te brengen. In dat geval heeft de afnemer het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Als de afnemer van dit recht gebruik maakt, dan moet hij binnen 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons, schriftelijk de (gedeeltelijke) ontbinding inroepen.

Artikel 6. Betaling

Op factuur in rekening gebrachte kosten voor de door ons geleverde dienst(-en) moeten door de afnemer worden betaald in euro’s. Betaling geschiedt door overmaking van het factuurbedrag op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering op onze bank of girorekening als de dag van betaling.

Als de afnemer niet tijdig tot (volledige) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur.

Artikel 7. Annulering

Als wij voor onze dienst(-en) kosten in rekening brengen en de afnemer annuleert de afname van deze dienst(-en), dan is in principe en bijzondere omstandigheden daargelaten (bijvoorbeeld te weinig deelnemers op de deadline van go/no go), de volgende regeling van toepassing.

Bij annulering:

  • 6 weken of eerder voor de dag van de dienst, of de dag waarop de dienstverlening start = geen kosten;
  • 4 tot en met 3 weken voor de dag van de dienst, of de dag waarop de dienstverlening start = 25 % van de overeengekomen kostprijs;
  • 2 tot en met 1 weken voor de dag van de dienst, of de dag waarop de dienstverlening start = 50 % van de overeengekomen kostprijs;
  • binnen 1 week voor tot op de dag van de dienst, of de dag waarop de dienstverlening start = 75 % van de overeengekomen kostprijs;

Artikel 8. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Als wij door overmacht levering van de overeengekomen dienst(-en) niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, dan zijn wij gerechtigd om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan als ontbonden te beschouwen. In geval van overmacht kan de afnemer ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons geleverde diensten worden, met inachtneming van het gestelde in artikel 3 lid 4, berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Aldus opgemaakt te Zwolle op 20 december 2007
Stichting Sportservice Overijssel.
Ingeschreven bij de KvK onder nr. 41022150