//www.sportserviceoverijssel.nl/wp-content/uploads/2018/05/advisor-banner.jpg
  • Hack Goettsch

Lokale Sportakkoorden

In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord tot stand gekomen met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waarop we de komende jaren voortgang willen boeken. Deze ambities zijn:

  1. Inclusief sporten & bewegen;
  2. Duurzame sportinfrastructuur;
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders;
  4. Positieve sportcultuur;
  5. Vaardig in bewegen;
  6. “Topsport die inspireert” (krijgt in de loop van 2019 uitwerking).

Om deze ambities te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hieraan uitvoering geven. Lokale en/of regionale sportakkoorden zijn daarvoor het aangewezen instrument. In zo’n lokaal/regionaal sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken.

Voor het opstellen van een lokaal sportakkoord door een zogenaamde sportinformateur is een bedrag van € 15.000,-- beschikbaar.

Na het opstellen van het lokale sportakkoord komt uw gemeente gedurende 2 jaar in aanmerking voor een uitvoeringsbudget. De hoogte daarvan wordt bepaald aan de hand van het aantal inwoners van uw gemeente.

Een lokaal sportakkoord kan een middel zijn om niet alleen draagvlak te krijgen voor het gevoerde sport- en beweegbeleid, maar ook om afspraken te maken voor daadwerkelijk inzet vanuit andere beleidsterreinen en partners. Het kan een meer integrale aanpak om de kracht van sport optimaal te benutten nog net een extra zetje geven. De extra middelen voor de uitvoering kunnen ingezet worden voor nieuwe initiatieven, maar ook ingezet worden voor de uitbouw van succesvolle reeds bestaande initiatieven.

Inzet sportformateurs

De begeleiding van het opstellen van een lokaal sportakkoord wordt gedaan door sportformateurs.

Sportservice Overijssel heeft samen met Hogeschool Windesheim een gezamenlijke poule met deskundige sportformateurs beschikbaar, die wij graag inzetten. Door onze jarenlange betrokkenheid bij het sport en beweegbeleid in onze provincie zijn de betrokken medewerkers goed op de hoogte van de lokale ontwikkelingen en behoeften. Zij beschikken over veel kennis en expertise en kunnen onderling ervaringen en best practices delen.

Onze ambitie hierin is verder te kijken dan alleen het lokale akkoord. Wij zullen vooral ook kijken hoe de implementatie van de plannen kan bijdragen aan uw vitale gemeente.

Inzet  adviseur lokale sport

De adviseur lokale sport werkt binnen de kaders van de sportlijn van het Sportakkoord. De uitvoering van de sportlijn van het Sportakkoord valt binnen het samenwerkingsverband ‘Een voor allen, allen voor een’ (sportbonden, NL Actief en NOC*NSF). De adviseur lokale sport vertegenwoordigt nadrukkelijk de gezamenlijke sport (alle sportbonden en NLActief).

 

Contact

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze ondersteuningsmogelijkheden, bel dan met:
Hack Goettsch
06-51250824 klik en bel nu
hgoettsch@sportserviceoverijssel.nl